ماه: اکتبر 2020

اهداف مرکز خدمات توانبخشی نیکو حامیان همراه

خدمات توانبخشی و توانپزشکی به سالمندان کمک به حغظ جایگاه سالمند در منزل و خانواده ارتقاء کیفیت زندگی سالمند با توجه به وضعیت و امکانات موجود در جهت برخورداری از زیست عزت مند آگاه سازی خانواده و مراجعین در جهت حفظ سلامت و نشاط سالمند شرایط اختصاصی پذیرش سالمند با معلولیت خیلی شدید (تخت گرا) …